• Home
 • Privacy Voorwaarden

Privacy voorwaarden

Algemeen  

Hierbij treft u de privacyverklaring van Orange Charging aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen voordat u verder gaat op deze website.  

Orange Charging installeert en beheert elektrische laadoplossingen. Orange Charging is gevestigd aan de Ziel 1, 4704 RS te Roosendaal en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64007766. Orange Charging is per e-mail te bereiken via info@orangecharging.com of telefonisch via 085-1054750

Orange Charging is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Orange Charging omgaat met uw persoonsgegevens. Orange Charging hecht veel waarde aan een goede beveiliging van uw persoonsgegevens en wil u zo goed mogelijk hierover informeren. In deze privacyverklaring is aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens van u worden verwerkt en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens vermeldt deze privacyverklaring op welke wettelijke grondslag de persoonsgegevens worden verwerkt en op welke wijze u uw rechten kan uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Orange Charging behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De aanpassing kan nodig zijn vanwege nieuwe verwerkingen of om aan de wet te voldoen. Orange Charging adviseert u daarom deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Orange Charging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze website bezoekt, gebruikt maakt van het contactformulier, u of uw werkgever gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Orange Charging verwerkt alleen persoonsgegevens als daarvoor een geldige grondslag is. De grondslag voor de verwerking is in de tekst onderstreept.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Orange Charging mogelijk van u verwerkt:                        

 • voor- en achternaam;
 • adres en woonplaats;
 • (zakelijk)telefoonnummer;
 • (zakelijk)e-mailadres;
 • bedrijfsnaam;
 • uw functie als contactpersoon bij een zakelijke (voor)overeenkomst;
 • locatiegegevens;
 • IP-adres;
 • gegevens over uw device en internetbrowser;
 • overige (persoons)gegevens die u actief verstrekt via het contactformulier, e-mail of bij telefonisch contact met Orange Charging óf in het kader van een met Orange Charging aangegane overeenkomst.

Orange Charging heeft niet de intentie om gegevens te verwerken van kinderen jonger dan 16 jaar zonder toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger(s). Mocht u constateren dat Orange Charging wél gegevens verwerkt van kinderen jonger dan 16 jaar zonder geldige toestemming, dan verzoeken wij u dit aan ons te melden zodat we die verwerking kunnen beëindigen.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens 

In de eerste plaats worden uw naam en e-mailadres in combinatie met de inhoud van uw bericht met uw toestemming verwerkt als u het contactformulier op de website invult, of via e-mail of telefoon contact met Orange Charging opneemt. Het verwerken/bewaren van deze persoonsgegevens is nodig om contact met u op te kunnen nemen naar aanleiding van uw vraag of om u een offerte te kunnen aanbieden.

Als er geen overeenkomst ontstaat met Orange Charging, dan worden uw persoonsgegevens na drie (3) jaar verwijderd. Orange Charging gebruikt uw contactgegevens om u te kunnen informeren over heer producten. Natuurlijk mag u Orange Charging ook vragen om uw gegevens te verwijderen als u hier geen prijs op stelt. Zie hiervoor de paragraaf Uw privacyrechten

Bij het aangaan van een overeenkomst met Orange Charging worden persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst met u of de onderneming namens wie u contact met Orange Charging onderhoudt. Deze gegevens kunnen NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens van u als contactpersoon en aanvullende gegevens zijn, die noodzakelijk zijn om de overeenkomst af te sluiten en uit te voeren. Het niet verstrekken van noodzakelijke gegevens kan tot gevolg hebben dat er geen overeenkomst met Orange Charging kan worden afgesloten. Deze gegevens worden na afhandeling van de opdracht nog minimaal zeven (7) jaar in de bedrijfsadministratie bewaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of op grond van wetgeving een andere periode geldt.

Met uw toestemming kunnen foto’s van u, in verband met een voor u of uw onderneming uitgevoerde opdracht, op de website van Orange Charging worden gepubliceerd. U mag Orange Charging natuurlijk altijd vragen om deze te verwijderen. Zie hiervoor de paragraaf Uw privacyrechten.

Orange Charging verwerkt ook persoonsgegevens waartoe zij wettelijk verplicht is op grond van de belastingwetgeving. Dit betreft onder andere contracten of overeenkomsten, facturen, bankafschriften, correspondentie enz. Deze gegevens worden zeven (7) jaar in de bedrijfsadministratie bewaard.  

Doorgifte aan verwerkers en derden

Sommige persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Orange Charging zijn ingeschakeld om de overeenkomst uit te voeren. Dat kan noodzakelijk zijn voor het afleveren van materialen en/of voor het uitvoeren van de installatie in opdracht van Orange Charging. Deze bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van uw adres- of contactgegevens.

Orange Charging kan ook gegevens van u door externen laten verwerken. Zulke bedrijven worden ook wel ‘verwerkers’ of sub-verwerkers genoemd. Dit kan aan de orde zijn bij bijvoorbeeld Outlook, MS365, cloudopslag of boekhouding. Deze (sub-)verwerkers zijn gevestigd binnen de Europees Economische Ruimte (EER). Orange Charging sluit met deze (sub-)verwerkers een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zodat de verwerking van uw persoonsgegevens op een rechtmatige wijze binnen de EER plaatsvindt. Orange Charging blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen die uitgevoerd worden door deze bedrijven.

Uw persoonsgegevens worden verder nog met derden, niet zijnde door Orange Charging ingeschakelde verwerkers, gedeeld als Orange Charging op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. Dit kan bijvoorbeeld de Belastingdienst zijn of opsporingsinstanties.  

Beveiliging  

Orange Charging heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens versleuteld via een beveiligde verbinding verstuurd worden. Er worden frequent back-ups gemaakt van de digitale gegevens. De medewerkers van Orange Charging hebben uitsluitend toegang tot functioneel gerelateerde persoonsgegevens. De medewerkers zijn geïnstrueerd in het veilig verwerken van deze gegevens. De verwerkingen vinden plaats binnen de EER. Met (sub-)verwerkers wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Datalekken

Waar gewerkt wordt kunnen fouten worden gemaakt. Orange Charging zal adequaat reageren op een ontdekt datalek. Afhankelijk van de soort gegevens, de mogelijke risico’s voor de betrokkene(n) en het aantal betrokkenen, zal Orange Charging de betrokkene(n) informeren. Daarnaast zal Orange Charging, op grond van deze afwegingen, bepalen of het datalek gemeld wordt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Orange Charging maakt gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Voor andere cookies wordt uw toestemming gevraagd voordat u verder gaat op onze website. Orange Charging maakt gebruik van de volgende cookies:

 1. Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit en zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet worden geweigerd. Ze worden maximaal een dag bewaard.
 2. Analytische cookies: Deze cookies van derden worden geplaatst om het gebruik van onze website te analyseren. Orange Charging ontvangt hiervan uitsluitend geanonimiseerde rapportages.
 3. Preferente cookies: Deze cookies onthouden uw voorkeuren tijdens de sessie. Deze dienen voor uw gemak. Deze cookies worden gedurende de sessie gebruikt en worden tot maximaal een dag bewaard.
 4. Marketingcookies: Deze cookies worden door een derde partij geplaatst. Met deze cookies wordt uw surf- en klikgedrag gevolgd. De cookies worden gebruikt om u van gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen voorzien. De vervalperiode van de verschillende marketingcookies loopt uiteen van de sessie tot maximaal een jaar.

Behalve dat u voorafgaand om toestemming wordt gevraagd voor het plaatsen van cookies, kunt u ook in de instellingen van uw browser het plaatsen van cookies blokkeren. Orange Charging kan dan echter geen optimale gebruikerservaring van de website garanderen. Eventuele geplaatste cookies kunt u via de instellingen van uw browser achteraf weer verwijderen.

Links naar andere website(s)

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Orange Charging. Indien u door het klikken op een link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de desbetreffende website. Orange Charging is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website, de privacyverklaring op die website of de verwerking van uw persoonsgegevens door de organisatie achter die website. Orange Charging raadt u aan om de privacyverklaring goed door te lezen, voordat u verder gaat op de betreffende website.

Uw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd overeenkomstig de termijnen die in deze verklaring zijn genoemd.

Een door u gegeven toestemming kan te allen tijde weer door u worden ingetrokken. Het intrekken van toestemming heeft geen gevolgen voor de reeds verwerkte persoonsgegevens van voor het moment van intrekking, maar mogelijk wel voor de verdere uitvoering van uw eventuele overeenkomst met Orange Charging.

U hebt recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens. Een uitleg van deze rechten volgt hieronder. Een verzoek ten aanzien van deze rechten kunt u doen via info@orangecharging.com

Orange Charging zal de ontvangst van uw verzoek bevestigen en binnen vier (4) weken inhoudelijk op uw verzoek reageren. Om te controleren of het verzoek rechtmatig is, zullen wij u wel altijd vragen om uzelf te identificeren voordat u hiervan gebruik kunt maken. Hiervoor zal Orange Charging, bij voorkeur telefonisch, contact met u opnemen om vervolgens aan de hand van een aantal specifieke vragen te controleren of uw verzoek rechtmatig is. Mocht de rechtmatigheid niet op deze wijze kunnen worden vastgesteld, dan kan Orange Charging u vragen om zich persoonlijk te melden.

inzage

Het recht op inzage geldt alleen ten aanzien van uw gegevens. Als door uw inzage de privacy van een andere persoon dreigt te worden geschonden, zullen de persoonsgegevens van deze andere persoon worden verwijderd of onleesbaar gemaakt. U ontvangt daarna een digitale kopie van uw gegevens.  

rectificatie of aanvulling

Als u meent dat uw gegevens niet kloppen of onvolledig zijn dan kunt u verzoeken deze aan te passen of aan te vullen.

verwijdering

U kunt verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u van mening bent dat deze langer bewaard worden dan noodzakelijk is. Als er geen grondslag is om uw gegevens toch te bewaren, dan zullen deze worden verwijderd. Het verwijderen kan eventueel wél tot

gevolg hebben dat een eventuele overeenkomst met Orange Charging niet (meer) goed kan worden uitgevoerd.  

beperking of beëindiging van de verwerking

U kunt verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of te beëindigen. Dit kan nodig zijn ingeval van een rechtsvordering of als u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig door Orange Charging worden verwerkt.

geen profilering

Orange Charging gebruikt uw gegevens niet voor geautomatiseerde profilering.

klachten

Indien u een klacht wilt indienen over het verwerken van uw persoonsgegevens door Orange Charging, dan kunt u dit melden door een mail te sturen met een omschrijving van uw klacht naar info@orangecharging.com

Orange Charging zal zich inspannen om uw klacht zo goed mogelijk te behandelen. U kunt uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wilt u meer informatie hoe u dit moet aanpakken, klikt u dan hier.  

Responsible disclosure

Mocht u, ondanks de zorgvuldigheid waarmee Orange Charging persoonsgegevens verwerkt, ontdekken dat dit niet correct plaatsvindt, dan verzoekt Orange Charging u dit per omgaande te melden via info@orangecharging.com

Orange Charging zal u, tenzij er sprake is van het opzettelijk pogen tot hacken of een ander misdrijf, vrijwaren van juridische gevolgen.  

Didi 't Hart Project manager | Orange Charging B.V.

Wilt u ook met Didi 't Hart in contact komen om mogelijkheden te bespreken? U kunt altijd vrijblijvend een adviesgesprek aanvragen of informatie opvragen.

Interesse in onze dienstverlening?

Bij ons kun je rekenen op een betrouwbare dienstverlening en kwalitatief hoogwaardige laadvoorzieningen.

Leyhoeve ecotap

We horen graag van je!

Ma t/m vr 8.00-17.00 uur